Privacy Policy

Kérjük figyelmesen olvasd el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértsd, hogyan kezeljük a személyes adataidat és megismerd az adatkezeléssel kapcsolatos jogaidat.
.
A Szolgáltató vagy Adatkezelő adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára a www.kitexpedition.com és www.kitexpedition.hu weboldal használata közben, vagy egyéb megkereséssel elérhetőségeink valamelyikén személyes adatot adnak át.  A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adja:
Az adatkezelés hatálybalépése: 2018. 11.10.
Adatkezelési elveinket bármikor módosíthatjuk, amelyről a Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz, hogy erről a felhasználók értesítést kapjanak.

Tartalomjegyzék

 1. Összegzés
  2. Vonatkozó jogszabályok
 2. Az adatkezelő adatai
  4. Az adatvédelem fogalmai
  5. Az adatkezelés szabályai
  6. Az érintett jogainak érvényesítése
  7. A kezelt személyes adatok köre
 3. Sütik és hasonló technológiák
 4. Az automatizált döntéshozatal alkalmazása, profilalkotás
  10. Adatvédelmi Tisztviselő:
  11. Ellenőrző hatóság

2. Adatkezeléseinkre különösen az alábbi jogszabályok rendelkezései irányadóak:

az Europai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 2016. április 27. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.),

 1. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (továbbiakban: Eht.)

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Eker. tv.)

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Grt.)

a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény. (továbbiakban: DM tv.)

 

 1. Az adatkezelő megnevezése

Név:RYB Sportegyesület

1183 Budapest, Alpár u. 32.

Adószám: 18599055-1-43

 1. Az adatvédelem fogalmai

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy

Személyes adat: az Érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez

Tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT- állam

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés

 

 1. Adatkezelés szabályai

Jelen adatkezelési szabályzat időbeli hatálya 2018. május 25-től visszavonásig tart.

A jelen tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatoknak.

Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.

Az adatkezelés jogalapja főszabály szerint az érintett hozzájárulása, valamint bizonyos adatkezelések (például: számlán szereplő személyes adatok) esetén törvény rendelkezése.

Az Adatkezelő az adatfelvételkor tájékoztatja az Érintettet arról, hogy adatai kezelésére az Adatkezelési tájékoztató az irányadó.

Az Adatkezelési tájékoztató elfogadása igazolja az Adatkezelési tájékoztató megismerését és adatkezelési hozzájárulásnak minősül.

A Szolgáltató személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében, az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig.

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

A Szolgáltató az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy a Szolgáltató által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

A Szolgáltató munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

A Szolgáltató adatvédelmi rendszerének felügyeletét az ügyvezető látja el.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy honlapunk néhány olyan kapcsolódási pontot (link, hivatkozás) tartalmaz, amely más szervezetek oldalaira vezet. Ezen szervek adat-, és információvédelmi gyakorlatáért az adott szerv tartozik felelősséggel!

 1. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az erika@kitexpedition.com  e-mail címen.

6.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Szolgáltató az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére annak benyújtásától számított legkésőbb 25 napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatkezelő – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

 

6.2. Tiltakozás joga

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás megalapozott, a Szolgáltató az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett a tiltakozás tárgyában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy a határidőt a Szolgáltató elmulasztja, az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül belül az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint bírósághoz fordulhat.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

 

6.3. Zárolás

A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

6.4. Törlés

A Szolgáltató a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri (kivéve, ha az adatkezelés jogszabály kötelező rendelkezésén alapul*), a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll a Szolgáltató rendelkezésére. A Szolgáltató a megtett intézkedéseiről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította.

A Szolgáltató az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

* A Szolgáltató az Érintettek adatait az adott jogviszony megszűnte után sem törli, tekintettel a jogszabályokban (Pmt., Számviteli tv.) meghatározott adatmegőrzési kötelezettségére. E kötelezettség megszűntével az adatok törlésre kerülnek.

Előbbi időszakokban azonban az adatokat hozzájárulás hiányában más célra nem használjuk fel.

 

6.5 Az adatok módosítása

Az érintett adatai módosítását az emailcím.hu email címen kérhető.

6.6 Az adatok tárolása

Az adatok elektronikusan kerülnek tárolásra a Szolgáltató által megbízott adatfeldolgozó cégeknél, amelyek erős biztonsági rendszerekkel szavatolják a személyes adatok védelmét. A felelősséget a Szolgáltató vállalja magára. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
Az adatok külföldre továbbítódnak a Szolgáltató által megbízott magas biztonságú adatfeldolgozókhoz.

Az adatokat tárhelyszolgáltatás céljából továbbítjuk a

Magyar hosting Kft

Budapest, Victor Hugo u. 18, 1132, részére, amely az informatikai háttérszolgáltatások ellátása érdekében további adatfeldolgozókat vehet igénybe.

 

 1. A Kezelt személyes adatok köre

7.1. Hírlevélfeliratkozás a kitexpedition.com és kitexpedition.hu  weboldalakon.

Név
Email cím

A megadott adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő., amelyet bármikor visszavonhat a hírlevél alján található leiratkozó linkre kattintva, vagy a fent megadott elérhetőségen.
Célja a hírlevélre önkéntesen feliratkozók hírekről, szolgáltatás módosulásáról, promóciókról, újdonságokról való tájékoztatása.
Jogalapja az önkéntes feliratkozás.
Az adatok tárolását a következő szolgáltató végzi.

Mailchimp
he Rocket Science Group LLC, a company headquartered in the State of Georgia in the United States
www.mailchimp.com

7.2 Kapcsolattartási adatok.

Amennyiben emailben vagy telefonon felveszed velünk a kapcsolatot, az adatokat nem, illetve az esetlegesen létrejött szerződés befejezéséig tároljuk.

 1. Cookie-k és hasonló technológiák használata

Weboldalunk bizonyos területein sütiket („cookies”) alkalmazunk. A sütik olyan fájlok, melyek információt tárolnak merevlemezeden vagy webes keresődben. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a sütiket az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.

A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben már korábban azt már meglátogattad. A sütik segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani  igényeidhez, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani azáltal, hogy a sütik egyebek mellett

– megjegyzik a beállításokat, így nem kell azokat újra bevinni, ha egy új oldalra lépsz,
– emlékeznek a korábban bevitt adatokra (pl. irányítószám), ezért azokat nem kell újra begépelni,
– elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben az elváráso szerint működjön, könnyen megtaláld a keresett információt, és figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

8.1A sütik fajtái, célja és használata

Weboldalunkon kétféle sütit használhatunk:  ideiglenes (munkamenet sütiket) vagy állandó sütiket . Az ideiglenes sütik addig maradnak eszközön, amíg el nem hagyod weboldalunkat, míg az állandó sütik webes keresőjének beállításától függően hosszabb ideig, vagy egészen addig az eszközön maradnak, amíg azokat manuálisan nem törlik.

8.2 Elengedhetetlen munkamenet (session-id) sütik

Ezek nélkülözhetetlenek a weboldalunkon történő navigáláshoz, weboldalunk kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez és a védett tartalmak eléréséhez. Ezek a sütik az adatlapok kitöltéséhez szükséges információkat tárolják, és nem gyűjtenek olyan információkat, melyekkel a felhasználót azonosítani lehetne. A honlap bezárása után e sütik automatikusan törlődnek és a munkamenet lezárásra kerül.

Ha nem fogadod el ezeket sütiket, akkor a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg, lehetetlenné téve a honlap használatát.

8.3. Analitikai vagy teljesítményfigyelő sütik

Ezekkel megkülönböztethetjük és számlálhatjuk weboldalunk látogatóit, és figyelni tudjuk, hogy a felhasználók miként használnak egy adott honlapot, például mely oldalakat látogatják a leggyakrabban, illetve kapnak-e hibaüzenetet honlapokról. E sütik biztosítjuk a honlap egységes megjelenését, valamint gyűjtjük a honlap használatával kapcsolatos információkat. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy tovább fejleszthessük a weboldalunk működését. E sütik nem gyűjtenek azonosítani képes információkat, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják, és azokat csak a weboldalunk működésének fejlesztésére használjuk fel.

8.3.1. Google Analitycs

A Google Analytics révén anonim információkat gyűjtünk arra vonatkozóan, hogy a honlap látogatói miként használják az oldalt. Tesszük ezt annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy az oldal megfelel a látogatók igényeinek.

A Google Analitycs adatokat gyűjt arról, hogy milyen oldalakat keresnek fel, ott mennyi ideig tartózkodnak, hogyan jutottak oda és mire kattintanak. Mivel ennek keretében nem gyűjtünk és nem tárolunk nevéet vagy címet, ezek az adatok nem alkalmasak azonosításra, továbbá nem engedélyezzük, hogy a Google ezeket saját céljaira használja vagy bárkivel megossza.

8.4. Funkcionális sütik

Ezek a sütik a felhasználói élmény javítása érdekében észlelik, hogy milyen eszközzel nyitották meg a honlapunkat, megjegyzik a korábbi felhasználói döntéseket, hogy ily módon jobb és személyre szabottabb funkciókat kínálhassunk. E sütik azt is lehetővé tehetik, hogy videókat nézzenek, játékokat játsszanak és társasági eszközöket használjanak, mint például a blogok, chatszobák és fórumok.

E sütik azonban nem követik nyomon más weboldalakon folytatott tevékenységedet, és nem használjuk azokat olyan célra, hogy hirdetéseket küldjünk más weboldalakon keresztül.

8.5. Célzott vagy reklám sütik

Annak érdekében, hogy az érdeklődési körüknek leginkább megfelelő marketinginformációkkal tudjuk ellátni honlapunk látogatóit, személyre szabott, azaz célzott vagy reklám sütiket (cookies) is használunk.

Ezek a sütik meglehetősen részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásairól weboldalainkon (például rögzítik, hogy mely termékekre és szolgáltatásokra kattintottak). Segítségével felismerhető továbbá, ha ismételten meglátogatják valamely weboldalunkat és/vagy olyan weboldalakat, amelyek hirdetési partnereink hálózataihoz tartoznak

8.6 A sütik (cookies) kezelése

A böngésző beállítása: beállíthatod webes keresődet úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítsen, ha süti érkezik a gépedre. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. Mindegyik webes kereső különböző, így a megfelelő beállításokhoz kérjük. használd keresőd “Segítség” menüjét, illetve az alábbi linkeket a sütik beállításainak módosításához:

–  sütik kezelése az Internet Explorerben
–  sütik kezelése a Firefoxban
–  sütik kezelése a Chrome-ban

Ehelyütt jegyezzük meg, hogy ez a weboldal sütik használatával történő működésre készült, így azok részleges vagy teljes kikapcsolása hatással lehet e weboldal használhatóságára, megakadályozhatja az interaktív kommunikációt, és azt, hogy Ön annak minden szolgáltatását kihasználhassad.

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy harmadik fél által üzemeltetett weboldalakkal illetve külső adatszállítókkal nem cserélünk sütiket.

Ezzel kapcsolatban további információkat az alábbi linkeken talál:

–  Google Elvek és Irányelvek

Bővebben: https://www.haladjunk.hu/cookie-policy/

8.7 Közösségi gombok

Weboldalunk úgynevezett “közösségi gombokat” is használ, amelyek lehetővé teszik látogatóink számára, megosszanak vagy könyvjelzővel ellássanak egy adott oldalt. Ezek a hivatkozások tőlünk független közösségi médiumokra mutatnak, amelyek adatot gyűjthetnek arról, hogy Ön az Interneten, ezen belül a jelen weboldalon milyen böngészési tevékenységet folytat. Ha bővebb tájékoztatást szeretnél kapni arról, hogy ezek a weboldalak hogyan használják fel a veled kapcsolatos információkat. Ha szeretné letiltani vagy törölni az ilyen jellegű adatokat, kérjük, olvasd el az érintett oldalak felhasználási feltételeit és adatvédelmi szabályzatait.

 1. Az automatizált döntéshozatal alkalmazása, beleértve a profilalkotást is

Automata döntéshozatalt, és profilalkotást nem használunk.

 1. Adatvédelmi Tisztviselő:

az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

 1. Hatóság

Az érintett a Társaság adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhely:              1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
honlap:                 www.naih.hu

Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!